Legislativní vývoj Lesních školek

Zdroj: www.lesnims.cz

Lesní mateřské školy (LMŠ) jsou vzdělávací instituce předškolní výchovy, stejně jako klasické mateřské školy, jen vzdělávání dětí probíhá ve venkovním prostředí, především v lese.

Ve školském zákoně jsou definovány následovně: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“

Konkrétní podoba podmínek pro zápis do registru MŠ vedeného MŠMT je v současné době předmětem jednání.

Již nyní pracují LMŠ stejně jako „klasické“ mateřské školy na základě Školních vzdělávacích programů vycházejících z tzv. Rámcového vzdělávacího programu, což je závazný dokument MŠMT, jehož naplňování je kontrolováno Českou školní inspekcí.

Společně s lesními školkami existují také lesní kluby, do budoucna se jako lesní kluby budou označovat ty, ze současných lesních MŠ, které se rozhodnou, že z jakéhokoliv důvodu nechtějí vstoupit do registru MŠ.

Vedle pobytu v přírodě mají děti k dispozici skromné zázemí (jurtu, maringotku, chatu, hliněný domek atp.), které však využívají jen příležitostně, při jídle, odpočinku, ohřátí, vzdělávání probíhá ve venkovním prostoru.

Nedílnou součástí legislativy je také BOZP ve smyslu vypracovávání závazných pravidel, metodik pro pobyt zaměstnanců i dětí jak ve volné přírodě, tak v zázemí.